1 At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. Nang magkagayon, sa galit ng puno ng sangbahayan ay sinabi sa kaniyang alipin, Pumaroon kang madali sa mga lansangan at sa mga daang makikipot ng bayan, at dalhin mo rito ang mga dukha, at ang mga pingkaw, at ang mga bulag, at ang mga pilay. 14 And Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee, and a report about him went out through all the surrounding country. 35Walang kabuluhang maging sa lupa kahit sa tapunan man ng dumi: itinatapon sa labas. July 26, 2017 – Mid-Week Worship Service Be Thankful John 15:7 by Rev. 4 As it is written in the book of the words of Esaias the prophet, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. Commentary on Luke 4:21-30. 15At nang marinig ito ng isa sa nangakaupong kasalo niya sa dulang, ay sinabi sa kaniya, Mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Dios. 12At sinabi rin naman niya sa naganyaya sa kaniya, Pagka naghahanda ka ng isang tanghalian o ng isang hapunan, ay huwag mong tawagin ang iyong mga kaibigan, ni ang iyong mga kapatid, ni ang iyong mga kamaganak, ni ang mayayamang kapitbahay; baka ikaw naman ang kanilang muling anyayahan, at gantihan ka. That when the Lord's Human principle, through temptation-combats, was brought to a fuller union with the Divine, it became the medium of communicating truth to the Church in a greater abundance.Verses 16-20. 10Kundi pagka inaanyayahan ka, ay pumaroon ka at umupo ka sa dakong kababababaan; upang kung dumating ang naganyaya sa iyo, ay sa iyo'y sabihin niya, Kaibigan pumaroon ka pa sa lalong mataas: kung magkagayo'y magkakaroon ka ng kaluwalhatian sa harap ng lahat na mga kasalo mong nangakaupo sa dulang. 1 At si Jesus, na puspos ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at inihatid ng Espiritu sa ilang, 2 Sa loob ng apat na pung araw na tinutukso ng diablo. JEFF GANG. : 1 At nangyari, sa pagpasok niya sa bahay ng isa sa mga pinuno ng mga Fariseo nang isang sabbath upang kumain ng tinapay, at inaabangan nila siya. 11Sapagka't ang bawa't nagmamataas ay mabababa; at ang nagpapakababa ay matataas. 17At sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kaniyang alipin, upang sabihin sa mga inanyayahan, Magsiparito kayo; sapagka't ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. As the prophets have predicted, the Messiah, Redeemer and eternal King has arrived and is present with His people. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 4 Lucas 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. Sa kaniya'y sinabi ng una, Bumili ako ng isang bukid, at kailangan akong umalis at tingnan; ipinamamanhik ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. First Reading. Luke 14 Tagalog (Filipino) Picture Bible Gospels Hpb. On which occasion, violent opposition is excited in the thoughtless and impenitent, attended with a total rejection of all truth and an attempt to destroy it.Verse 30. Often referred to as the Gospel to the Gentiles, Luke’s synagogue pericope . Often referred to as the Gospel to the Gentiles, Luke’s synagogue pericope . 23At sinabi ng panginoon sa alipin, Pumaroon ka sa mga daan at sa mga bakuran, at pilitin mo silang magsipasok, upang mapuno ang aking bahay. Since this was one great end of the revelation of truth in the person of jesus Christ to remove the powers of darkness from mankind.Verses 38-39. Jesus Rejected at Nazareth. Joel Saladaga III. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 9At lumapit yaong naganyaya sa iyo at sa kaniya, at sabihin sa iyo, Bigyan mong puwang ang taong ito; at kung magkagayo'y magpapasimula kang mapahiya na mapalagay ka sa dakong kababababaan. 4:15 At nagtuturo siya sa mga sinagoga nila, na niluluwalhati ng lahat. The Great Physician Luke 4:14-21 Jesus stands up in the synagogue in His home town of Nazareth to announce the good news. 10:36 (05) The Holy Bible: ACTS Chapter 1 to 28 (Tagalog Audio) - Duration: 3:01:50. 14 Then Jesus, filled with the power of the Spirit, returned to Galilee, and a report about him spread through all the surrounding country. 25Nagsisama nga sa kaniya ang lubhang maraming tao; at siya'y lumingon at sa kanila'y sinabi, 14 Studia il significato interno Sommario del capitolo. Tagalog Bible: Luke. Contributed by Good News Productions Int. 1 And he said also unto his disciples, There was a certain rich man, which had a steward; and the same was accused unto him that he had wasted his goods. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 14 . Commentary on Luke 4:21-30. Luke 4:14-30 New King James Version (NKJV) Jesus Begins His Galilean Ministry. 18At silang lahat na parang iisa ay nangagpasimulang nangagdahilan. Commentary on Jeremiah 1:4-10. Until declaration is made, that none can receive the eternal truth but those, who are in the love of it from a for principle of good, and who also are sensible that of themselves they are defiled with all false principles.Verses 28-29. Download story: Jesus' rejection at Nazareth . At bumalik si Jesus sa Galilea sa kapangyarihan ng EspirituEspiritu: at kumalat ang kabantugan tungkol sa kaniya sa palibot ng buong lupain. July 30, 2017 – Tagalog/English Worship Service Your Testimony Acts 26:18-23 by Pastor Victor Cuarto. Luke elsewhere usually follows the same sequence as Mark, where Luke includes the same events that Mark does, even though no one expected ancient biographies to follow chronological sequence. 30 But he passing through the midst of them went his way, 30 Datapuwa't pagdaraan niya sa gitna nila, ay yumaon ng kaniyang lakad. He said to them, 'Strive to enter through the narrow door; for many, I tell you, will try to enter and will not be able. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. demonstrates the radical inclusiveness of God’s in-breaking Kingdom inaugurated by Jesus. 1:1 Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, . When the remains in the Lord's human principle were opened to the Divine, it then became subject to temptation combats, which are described in verse 14, on which occasion an assault is made by infernal spirits on the Divine love of saving mankind communicated to the human principle.Verses 3-4. Lucas × Versetto 11; Lucas 14:11 Studia il significato interno Capitolo completo 11 Sapagka't ang bawa't nagmamataas ay mabababa; at ang nagpapakababa ay matataas. 22At sinabi ng alipin, panginoon, nagawa na ang ipinagutos mo, at gayon ma'y maluwag pa. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. demonstrates the radical inclusiveness of God’s in-breaking Kingdom inaugurated by Jesus. Lucas 4:14 - At bumalik si Jesus sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu: at kumalat ang kabantugan tungkol sa kaniya sa palibot ng buong lupain. { 12 - 14 - 2014 AM: MAS HIGIT NA PAGKAKAINTINDI KAYSA AKING MGA GURO! 32O kung hindi, samantalang malayo pa ang isa, ay magsusugo siya ng isang sugo, at hihilingin ang mga kailangan sa pagkakasundo.
2020 luke 4 14 30 tagalog